ค้นหา

 การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบาย เพื่อการผสมผสาน
รหัส : 08000186
โครงการ : การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบาย เพื่อการผสมผสาน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

กรรณิการ์ สุขเกษม

โกเมน มหาปราบ

เลขา วัลไพจิตร

วุฒิเทพ อินทปัญญา

สุพรรณี ไชยอำพร

โสภิต ผ่องเสรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th