ค้นหา

 ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.
รหัส : 08000126
โครงการ : ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.
Project : Leadership of the Higher Officials : A Case Study of Prince of Songkla Univers
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กมล ส่งวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th