ค้นหา

 ปัญหา ศักยภาพ และแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาชนบท (การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงาน สาธารณสุขและสายงานประถมศึกษา)
รหัส : 08000081
โครงการ : ปัญหา ศักยภาพ และแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาชนบท (การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงาน สาธารณสุขและสายงานประถมศึกษา)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กฤช เพิ่มทันจิตต์

ปกรณ์ ปรียากร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th