ค้นหา

 ความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 08000009
โครงการ : ความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจสอบสภาพความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและความรู้สึก แปลกแยก ในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการทั้งสองหน่วยงาน
  3. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย :

วิชัย ชี้เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th