ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
รหัส : 07190108
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 213,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันพระปกเกล้า
ขอบเขตการวิจัย : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ..........
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบทเรียนการใช้สิทธิ และมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
  2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอกฎหมาย โดยการจัดให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  3. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ รวมทั้งกระบวนการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย และการพิจารณาร่างกฎหมายของประชาชน โดยการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.........
นักวิจัย :

ถวิลวดี บุรีกุล

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th