ค้นหา

 อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา
รหัส : 07190101
โครงการ : อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ในการศึกษา คือ เมืองพัทยาซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์เมืองพัทยา ณ เดือนเมษายน 2550 มีประชากรทั้งสิ้น 104,318 คน จำนวน 19,207 ครัวเรือน พื้นที่ 5,344 ตร.กม. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา
  2. เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติ
นักวิจัย :

ศรุติ สกุลรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th