ค้นหา

 การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจ
รหัส : 07190092
โครงการ : การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจ
Project : An Application of Criminal Conciliation in Police Station.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ด้านเนื้อหา ศึกษากรอบทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย และความคิดเห็นด้านการประนอมข้อพิพาทในชั้นสถานีตำรวจ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารงาน ตำรวจ เพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบทบาทของตำรวจในการประนอมข้อพิพาทในทางอาญา
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประนอมข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริบทปัจจุบัน
นักวิจัย :

คมกริช ศิลาทอง

วราภรณ์ จักรายุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th