ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
รหัส : 07190085
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Project : People Participation in Forest Administrative Management at Tambol Plak Nu, Amphoe Na Thawi Changwat Songkha.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการป่าชุมชนของต่างประเทศวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
  2. เพื่อค้นหาความเห็นของสมาชิก และกรรมการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน
  3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ใช้บังคับอยู่
นักวิจัย :

กรกฎ ทองขะโชค

ธีรพร ศรประสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th