ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
รหัส : 07190081
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากกฏหมายแรงงานต่าง ๆ ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานนอกระบบของประเทศไทย
  2. เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
  3. เพื่อให้ทราบความต้องการในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบของประเทศไทย
นักวิจัย :

ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กิ่งกมล สินมา

จริยาภรณ์ กาญจนาคม

วิชัย โถสุวรรณจินดา

อรฤทัย ผกาขยาย

อัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th