ค้นหา

 ความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000808
โครงการ : ความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบความเข้าใจของแพทย์และพยาบาล ที่มีต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
  2. เพื่อทราบความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลที่มีต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
  3. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลที่มีต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
นักวิจัย :

เสาวณีย์ ลีลานุช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th