ค้นหา

 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
รหัส : 07190079
โครงการ : ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
Project : The Problem of the Enforcement of the Direct Sales and Direct Markets Act B.E. 2545
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายตรงของต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงหลักและวิธีการของการขายตรง
  2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการขายตรงต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศอังกฤษ
  3. เพื่อศึกษาถึงหลักการและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และประเทศ / ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th