ค้นหา

 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รหัส : 02000806
โครงการ : การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตของ อภิชัยและคณะเมื่อนำไปศึกษา ณ บ้านคง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่น จ.ขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาความชุกของโรคจิต ณ บ้านคง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นักวิจัย :

ชวนันท์ ชาญศิลป์

คมชาย สุขยิ่ง

จิดารัตน์ พิมพ์ดีด

นิมิต แก้วอาจ

ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์

วัชนี หัตถพนม

อภิชัย มงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th