ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
รหัส : 07190021
โครงการ : การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาจะครอบคลุมโครงสร้าง รูปแบบ ขนาด ผลกระทบ ความรุนแรงและวิธีการฟอกเงิน ครอบคลุมธุรกิจนอกกฎหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง รูปแบบ และขนาดของการดำเนินธุรกิจนอกกฎหมายที่สำคัญตามความผิดมูลฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  2. เพื่อศึกษาถึงมูลค่าการฟอกเงินว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติ ผลกระทบและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดจากธุรกิจนอกกฎหมายดังกล่าว
  3. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการฟอกเงินของธรุกิจนอกกฎหมาย
  4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลและเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นักวิจัย :

นวลน้อย ตรีรัตน์

ปณิธาน วัฒนายากร

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th