ค้นหา

 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
รหัส : 02000801
โครงการ : โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
Project : Review and Survey of Occupation Health and Safety Conditions to Promote Workers'Health and Safety in Factories.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สราวุธ สุธรรมมาสา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th