ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
รหัส : 07120023
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
Project : Research for Supporting to Reduce Case Filed with Court : Case Study Compoundable Offence in the Criminal Code.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 860,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : มุ่งศึกษาระบบความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย และความผิดอันยอมความได้ของกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี และระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาบางประเภท ให้เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดให้ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดอันยอมความได้
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ

คมวัชร เอี่ยงอ่อง

ชนภัทร วินยวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th