ค้นหา

 แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
รหัส : 07110025
โครงการ : แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 522,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน ในระหว่างที่พยานในการคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัติของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในส่วนของการปฏิบัติต่อพยานในคดีอาญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค โดยศึกษาเปรียบเทียบเคียงกรณีศึกษาของต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
  2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน ในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส

สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์

สำเรียง เมฆเกรียงไกร

สุพัตรา แผนวิชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th