ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน
รหัส : 07110015
โครงการ : การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน
Project : The Participation Of The Layperson In Criminal Cases
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 433,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานวิชาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานอัยการสูงสุด
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเรื่องนี้จะทำไปสู่การตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาติ ชัยเดชสุริยะ

กรรณิกา พลเยี่ยม

ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์

บัญชา เขียวต่าย

ปัทมา ตันติวงศ์วัฒน์

พิงพันธ์ ชวลิต

ภราดร สืบเอกรัตน์

รัตนา เล็กสมบูรณ์ไชย

วาทินี วงษ์วิฑิต

วุฒิชัย นาตนิธิภูมิ

ศิริชัย จันทรังษี

สถาพร ภักดีวงค์

สมเจตน์ ศรีสุพพัตพงษ์

สุขสันต์ เหลาสกุล

เสวต อภัยรัตน์

อาภาภรณ์ บูรณะกนิษฐ

อุไรรักษ์ เจียมอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th