ค้นหา

 โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
รหัส : 07100019
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 750,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับโทษปรับ รวมถึงขั้นตอน วิธีการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในมาตรการที่ใช้บังคับแทนโทษปรับในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ชำระค่าปรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานกักขังแทนค่าปรับ ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นของมาตรการกักขังแทนค่าปรับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
  2. เพื่อพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามมาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางบริหาร
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส

สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์

สุพัตรา แผนวิชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th