ค้นหา

 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รหัส : 07000361
โครงการ : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาล
  2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินการ ของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
  3. เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น
นักวิจัย :

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

พรชัย ตระกูลวรานนท์

เอนก เหล่าธรรมทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th