ค้นหา

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 07000339
โครงการ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่
Project : View in Human Rights of Law Students in Chiang Mai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาวิชากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
นักวิจัย :

เสริมเกียรติ จันทรศัพท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th