ค้นหา

 ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัส : 07000336
โครงการ : ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Project : The Understanding and the Opinions About the Agricultural Land Reform Law
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 246,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษากฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  3. เพื่อทราบถึงความรับรู้ และความเข้าใจในกฎหมาย และการดำเนินการตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  4. เพื่อทราบความคิดเห็นในเรื่องกฎหมาย และการดำเนินการตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นักวิจัย :

จุฑามาศ นิศารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th