ค้นหา

 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัส : 07000319
โครงการ : การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Project : Law Development on the NGO Paticipation for Fnvironmental Protection.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และวิจัยสนาม โดยการสัมภาษณ์องค์การพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงขอบเขตสิทธิขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เพื่อศึกษาถึงขอบเขตหน้าที่ขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
  3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อจำกัดและความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
นักวิจัย :

สุชินต์ ดรุณพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th