ค้นหา

 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
รหัส : 02000785
โครงการ : การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 460,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้าง genomics DNA libraries ของ B pseudomallei ใน E. coli และค้นหา positive clone ที่สามารถสร้าง product ที่มีคุณสมบัติ antigen
  2. เพื่อวิเคราะห์ positive clones ที่ได้ด้วยวิธี Western blot และศึกษาความจำเพาะของ clones ดังกล่าว
นักวิจัย :

สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th