ค้นหา

 รูปแบบองค์กรที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รหัส : 07000286
โครงการ : รูปแบบองค์กรที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เสนอภาพรวมของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. ศึกษาบทบัญญัติเรื่องสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นักวิจัย :

ทิวา เงินยวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th