ค้นหา

 การประเมินผลการเจริญเติบโตของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2540 ของจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส : 02000781
โครงการ : การประเมินผลการเจริญเติบโตของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2540 ของจังหวัดกำแพงเพชร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองสาธารณสุขภูมิภาค
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักเรียน ข้อมูลการดำเนิน พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
  2. ศึกษาประสิทธิภาพผลการเจริญเติบโตของนักเรียนด้านส่วนสูงและน้ำหนัก
  3. ปัญหาอุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโครงการ
นักวิจัย :

ชูรัตน์ คุสกุลรัตน์

นงนุช สังข์วิสิษฎ์

เมืองมา พิทธยะพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th