ค้นหา

 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและแนวความคิดในการปฏิรูปการบริหารงานที่ราชพัสดุ เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
รหัส : 07000255
โครงการ : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและแนวความคิดในการปฏิรูปการบริหารงานที่ราชพัสดุ เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองบัญชาการกองทัพไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิวัฒนาการในการจัดระบบงานที่ดินของรัฐและการบริหารงานที่ราชพัสดุ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. วิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ นโยบาย ของรัฐบาลที่ใช้แก้ไขปัญหา
  3. ศึกษาแนวคิดในการปฏิรูปการบริหารงานที่ราชพัสดุเพื่อความมันคงในสังคม
นักวิจัย :

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th