ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพและทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544)
รหัส : 07000244
โครงการ : การศึกษาสถานภาพและทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานภาพการวิจัยทางนิติศาสตร์ของประเทศ ไทยระหว่างปี 2530-2536
  2. เพื่อศึกษาถึงทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์ในช่วง นโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544)
นักวิจัย :

นิตยา กล่อมสังข์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th