ค้นหา

 การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรโดยการขายฝากและจำนอง
รหัส : 07000224
โครงการ : การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรโดยการขายฝากและจำนอง
Project : Landlessness by Sale with Right of Redemption or Mortgage.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จุฑามาศ นิศารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th