ค้นหา

 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02000775
โครงการ : การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาห่วงอนามัยที่เหมาะสมมาใช้ในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh และชนิด TCu 380A ในหัวข้อ อัตราการตั้งครรภ์ อัตราการคงไว้ภาวะแทรกซ้อน
นักวิจัย :

สุกรี สุนทราภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th