ค้นหา

 การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบบพหุมิติของจิตลักษณะ ด้านการรับรู้คุณความดี
รหัส : 06190400
โครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบบพหุมิติของจิตลักษณะ ด้านการรับรู้คุณความดี
Project : An Empirical Development of Multidimensional Assessment of Attitudinal Gratefulness.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 88,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดจิตลักษณะการรับรู้คุณความดี สำหรับวัดจิตลักษณะดังกล่าวในบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน 2. กลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3. กลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของแบบวัดการรับรู้ความดีของบุคคล แบบวัดการรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน และแบบวัดความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่สร้างขึ้นใหม่และหาคุณภาพของแบบวัด
  2. เพื่อพัฒนาแบบวัดการรับรู้คุณความดีของบุคคล แบบวัดการรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน และแบบวัดความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
  3. เพื่อพัฒนาแบบวัดการรับรู้คุณความดีฉบับรวม ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบต่าง ๆ จากแบบวัดที่สร้างไว้ตามวัตถุประสงค์ของ 1 และ 2 โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นักวิจัย :

อุบล เลี้ยววาริณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th