ค้นหา

 "องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์"
รหัส : 06190375
โครงการ : "องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์"
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : สัมภาษณ์และขยายองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยของ นายจิรัส อาจณรงค์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ นายจิรัส อาจณรงค์ เผยแพร่รายงานการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 100 แห่ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประวัติศิลปินและผลงานด้านดนตรีไทยของ นายจิรัส อาจณรงค์
  2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยของ นายจิรัส อาจณรงค์
  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยของ นายจิรัส อาจณรงค์ สู่สาธารณชน
นักวิจัย :

มานพ วิสุทธิแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th