ค้นหา

 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
รหัส : 06190370
โครงการ : การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
Project : Development of Product Designs of the Art Glass as the Smart OTOP Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 820,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : เนื้อแก้วที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเป็นแก้วที่ได้จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาและออกแบบแก้วศิลป์ประเภทเครื่องประดับและเครื่องประดับตกแต่ง เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP ของชุมชนในจังหวัดภาคอีสาน
  2. สร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ต้นแบบประเภทเครื่องประดับและเครื่องประดับตกแต่ง เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวความคิดให้แก่ชุมชน
  3. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเป่าแก้วศิลป์ให้แก่ชุมชน
นักวิจัย :

จินตนา เหล่าไพบูลย์

จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th