ค้นหา

 สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
รหัส : 02000766
โครงการ : สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจสอบสภาวะสุขภาพในช่องปากของประชากรไทยที่ได้มีการรวบรวมเปรียบเทียบกับสถานภาพที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
  2. เพื่อระบุปัญหาสุขภาพในช่องปากของประชากรไทย ตลอดจน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทของประเทศไทย
  3. เพื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบันของงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่องปาก
  4. เสนอแนะแนวทางการวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของประชากรไทยให้ดีขึ้น
นักวิจัย :

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

ชลธชา ห้านิรัติศัย

ประทีป พันธุมวนิช

ยุพิน ส่งไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th