ค้นหา

 อาการของสตรีช่วงวัยหมดระดูในเขตชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02000765
โครงการ : อาการของสตรีช่วงวัยหมดระดูในเขตชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
Project : Perimenopausal Symptoms in Rural Khon Kaen Wonen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความชุกของอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสตรีช่วงวัย หมดระดูในเขตชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาความรุนแรงและผลกระทบของอาการที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
นักวิจัย :

จรุงกลิ่น จันทร์คำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th