ค้นหา

 ความถูกต้องของ General Health Questionnaire-28 ในประชากรผู้ใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 02000764
โครงการ : ความถูกต้องของ General Health Questionnaire-28 ในประชากรผู้ใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th