ค้นหา

 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน
รหัส : 06190338
โครงการ : การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน
Project : The Study of Vernacular Architecture in Prayao Province a Case Study of House.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม วิถีการดำรงชีวิตที่ส่งผลให้เกิดพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของบ้าน ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอ กิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยาทั้งที่เคยมีการทำกรณีศึกษามาแล้ว และทำกรณีศึกษาใหม่
  2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่กรณีศึกษาในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม คติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั่งเดิม
  3. เพื่อศึกษาการวางผังบ้าน รูปแบบเรือน รูปทรงโครงสร้างของเรือน โครงสร้างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และรายละเอียดทางเทคนิคภูมิปัญญาของงานสถาปัตยกรรม
นักวิจัย :

เฉลิมชัย เงารังษี

ปริญญา วชิระนิเวศ

สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th