ค้นหา

 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติดและหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
รหัส : 02000760
โครงการ : การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติดและหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและทูลีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน
  2. ศึกษาหาระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ที่รักษาการติดยาด้วยเมธาโดนเป็นเวลา 14 วัน
  3. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของยาเสพติดที่มีต่อระดับฮอร์โมนเทสเตอโรนและลูทีนในฮอร์โมนและภายหลังที่ได้รับการรักษาด้วยเมธาโดน
นักวิจัย :

ธนสร ตันศฤงฆาร

วีนัส อุดมประเสริฐกุล

สมจิตต์ วงษ์ป่า

อนุสรณ์ รังสิโยธิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th