ค้นหา

 คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
รหัส : 06190251
โครงการ : คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
Project : Technical Terms for Musical Arts in Mon's Society and Culture in Pathum Thani Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 87,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : 1.การวิจัยครั้งนี้จะรวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฎในสังคมและวัฒนธรรมของชาวมอญในเขตพื้นที่ปทุมธานีที่ถ่ายทอดทางมุขปาฐะเท่านั้น 2.การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฎในดนตรีทุกชนิดและเพลงเฉพาะในชุมชนชาวมอญในเขตพื้นที่ปทุมธานีเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามประเด็นศึกษากับวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่ปรากฎในสังคมและวัฒนธรรมของชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  2. เพื่อศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฎในสังคมและวัฒนธรรมของชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจัดเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. เพื่อวิเคราะห์คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีตามหลักภาษาไทย
นักวิจัย :

การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th