ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2549-2550
รหัส : 06190245
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2549-2550
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบัณฑิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทำงาน หรือปฏิบัติงานอยู่โดยศึกษาถึงคุณภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรัตน์พร บัณฑิตย์

ฉัตรแก้ว ทองสุก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th