ค้นหา

 การศึกษาแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รหัส : 06190244
โครงการ : การศึกษาแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 27,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  2. เพื่อศึกษาความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  4. เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นักวิจัย :

วิสาขา เทียมลม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th