ค้นหา

 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
รหัส : 06190238
โครงการ : วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
Project : Research Project on Linguistie Civersity in Nan Province ; a Foundation for Tourism Development to Commenorate the Fiftieth Birthday of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhom April. 2, 2005
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอักษรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

กนิษฐา พุทธเสถียร

ชนิตา ดวงยิหวา

ชมนาค อินทจามรัตน์

ผณินทรา ธีรานนท์

พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล

ยุพาพร ผลิพัฒน์

วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข

สมเจตน์ วิมลเกษม

เอกกมล วรรณเมธี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th