ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
รหัส : 06190227
โครงการ : วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการออกแบบสร้างฐานใหม่สำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
  1. สำรวจ เก็บรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการให้บริการแก่นักวิจัยที่สนใจ
  3. ใช้เป็นกระบวนการเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
นักวิจัย :

ปริตตา กออนันตกูล

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

ชาญวิทย์ ตรีประเสริฐ

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

นพวรรณ บุญธรรม

ปณิตา สระวาสี

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

สรินยา คำเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th