ค้นหา

 วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี
รหัส : 06190226
โครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาศาสตร์ดนตรีในประเทศไทย โดยการพัฒนานักวิจัยดนตรีรุ่นใหม่
  2. เพื่อยกฐานะความเป็นศาสตร์ด้านดนตรีสำหรับสังคมไทย
  3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
  4. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะสาขาดนตรี
นักวิจัย :

สุกรี เจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th