ค้นหา

 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
รหัส : 06190222
โครงการ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบเขตการวิจัย : 1. เพื่อมุ่งศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ด้าน 2. นายจ้างของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549 ในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 4 วิชาเอก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัตงานในอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรู้ความสามารถพิเศษ
  2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนายจ้างต่อการผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย :

ทนงศักดิ์ วันชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th