ค้นหา

 ระบบวิทยาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนอกเขตเทศบาลในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัส : 02000746
โครงการ : ระบบวิทยาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนอกเขตเทศบาลในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองสาธารณสุขภูมิภาค
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติเหตุจราจรนอกเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองที่กระจายตามลักษณะบุคคล เวลาสถานที่ของผู้ขับขี่ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บอุบัติภัยที่เกิดขึ้น เช่น การสวมหมวกนิรภัย การรัดสายนิรภัยการมีใบอนุญาตขับขี่
นักวิจัย :

ปรีชา เจียมพิริยะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th