ค้นหา

 ระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัยของการติดเชื้อไกอาร์เดีย แลมเบลียในเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000745
โครงการ : ระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัยของการติดเชื้อไกอาร์เดีย แลมเบลียในเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร
Project : Epidemiology and Health Behavior of Children with Giandia Lamblia Infection at Phayathai Babies Home Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัยที่เกี่ยวกับการเป็นโรคพยาธิไกอาร์เดีย
  2. ศึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิไกอาร์เดียในสถานสงเคราะห์เด็กและเด็กที่ได้รับการรักษาแล้วไม่เกิดการติดเชื้อใหม่อีก
นักวิจัย :

อุษา เล็กอุทัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th