ค้นหา

 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
รหัส : 06190127
โครงการ : คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอักษรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาคุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาข้อมูลแนวคิด เรื่องโทษประหารชีวิต ทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านไม่ว่าจะเป็นความคิดทางศาสนา ปรัชญา กฎหมาย อาชญาวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์
  2. เพื่อหาข้อมูลแนวคิดเรื่องดังกล่าวจากกฎหมายไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันทางพระพุทธศาสนาและความคิดของสังคม
  3. เพื่อให้ได้แนวทางในการตัดสินปัญหาดังกล่าวสำหรับสังคมไทย ซึ่งจะเหมาะสมกับสังคมไทยโดยเหตุผลด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ 1 และ 2
นักวิจัย :

ปรีชา ช้างขวัญยืน

กมลินทร์ พินิจภูวดล

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

สมภาร พรมทา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th