ค้นหา

 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
รหัส : 06190079
โครงการ : พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงการมีความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 6 และการศึกษาภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 5 ด้าน และศึกษาถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาของกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างว่ามีผลต่อพฤติกรรม ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมสาธิต
  2. เพื่อศึกษา ความรู้ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนมัธยมสาธิต
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ และสภาพแวดล้อมรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา กับพฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมสาธิต
  4. เพื่อทราบปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

จริยา อ่อนฤทธิ์

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

จิตรี โพธิมามกะ

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

เจนวิทย์ พิทักษ์

ชวลิต สันถวะโกมล

โชคชัย เดชรอด

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ธราธิป พุ่มกำพล

นภาพร นิลาภรณ์กุล

นภาพร หงษ์ภักดี

นรา หัตถสิน

นันทวรรณ เจริญจิตต์

บัณฑิต ศรีเมือง

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

บุญเฉิด โสภณ

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

บุษกร สำโรงทอง

ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

ปิยวรรณ ประเสริฐศรี

พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

พรเพ็ญ วรสิทธา

เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์

รัชนี แสงศิริ

รัฐภูมิ ปาการเสรี

วรวีร์ ชาดรัยรัตน์

วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์

วิเชียร ทองสิน

วิทยา อินทรพิมล

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ศักดิ์ชาย นาคนก

สมสุข โชติปาละกุล

สุชาดา นาคฤทธิ์

สุดาภรณ์ อรุณดี

สุภา ทองคง

สุรินทร์ นิยมางกูร

สุวรรณิน คณานุวัฒน์

สุวิมล ราชธนบริบาล

เสาวรีย์ ตะโพนทอง

อนันต์ เติมสินวาณิช

อัจฉราวรรณ สุขเกิด

อัมพา เกียรติก้องคีรี

อารยา ศานติสรร

อำพล ศิริพันธุ์

อำพัน พรหมบุตร

อำไพ หมื่นสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th