ค้นหา

 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเอชไอวีที่มึความจำเพาะต่อเซลล์เยื่อบุ
รหัส : 02000736
โครงการ : การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเอชไอวีที่มึความจำเพาะต่อเซลล์เยื่อบุ
Project : Isalation and Characterization of Mucosal Tropic HIV-1.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี สับทัยป์ อี ในน้ำอสุจิและสารหลั่งช่องคลอดและเลือดคู่สามี ภรรยาชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
  2. เพื่อเป็นการศึกษาแบบ cross-sectional โดยจะตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีพีซีอาร์
  3. ศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพในการเพิ่มจำนวนในเซลล์ต่าง เปรียบเทียบระหว่างเชื้อที่พบในเลือดและใน genital fluid ของคน ๆ เดียว
นักวิจัย :

รวงผึ้ง สุทเธนทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th