ค้นหา

 โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท โครงการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกาย จากผ้าทอพื้นเมือง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
รหัส : 06190060
โครงการ : โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท โครงการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกาย จากผ้าทอพื้นเมือง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 47,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตโชติเวช
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายจากผ้าทอพื้นเมือง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 10 ชุด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบผ้าทอพื้นเมือง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายจากผ้าทอพื้นเมือง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายจากผ้าทอพื้นเมือง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย :

กฤตพร ชูเส้ง

เกศทิพย์ กรี่เงิน

ประภาภรณ์ ลิ้มสุคนธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th